Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Ιστορία Προσανατολισμού, 7ο κριτήριο, Α΄ Κεφ.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ανθρωπιστικών σπουδών) Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ                                                   
Α΄ κεφ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

7ο κριτήριο αξιολόγησης, δίωρο                                    Παπατσίρος Απόστολος
                                                                φιλόλογος               
                                            ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
                                                       ΟΜΑΔΑ Α΄
1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Αγροτική μεταρρύθμιση.
β. Διχοτόμηση του χαρτονομίσματος 
                                                                                            Μονάδες 10
2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση:
α)  Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (ΣΕΚΕ) μετονομάστηκε σε Κομμουνιστικό
     Κόμμα Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.). 
β)  Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή (1922) η Ελλάδα μπήκε στο χώρο της κλειστής
     οικονομίας.
γ)  Η Μεγάλη Ιδέα ευνοούσε την ανάπτυξη κοινωνικών και ταξικών ιδεολογιών στην Ελλάδα. 
δ)  Η σύγκρουση του Βενιζέλου με το παλάτι οδήγησε στην κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας.
ε)  Γερμανικές εταιρίες ανέλαβαν την εγκατάσταση τηλεφωνικού δικτύου στη Ελλάδα. 
                                                                                            Μονάδες 15
3. Ποια ήταν τα οικονομικά και δημογραφικά οφέλη της Ελλάδας από τους Βαλκανικούς
    πολέμους;
                                                                                            Μονάδες 12
4. Ποιες ήταν οι πολιτικές επιπτώσεις από την παγκόσμια οικονομική κρίση του
 1929-1932 στην Ελλάδα και τον κόσμο;                                                                                               
                                                                                            Μονάδες 13

                                                            ΟΜΑΔΑ Β΄
1. Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πηγές που ακολουθούν να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:
α. Ποιοι λόγοι εμπόδιζαν την ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα;
β. Ποια η συμβολή της Φεντερασιόν στην εδραίωση του;

1η πηγή: Οι απεργίες ήταν πρακτικά άγνωστες μέχρι το 1909. Οι μόνες αξιομνημόνευτες απεργιακές κινητοποιήσεις που έλαβαν χώρα από τότε ήταν τρεις και αφορούσαν την πρωτεύουσα. Αλλά το κοινό έδωσε ελάχιστη προσοχή σ' αυτές τις φασαρίες και οι απεργοί έκριναν ότι οι προσπάθειες τους τούς κόστιζαν ακριβά. Δεν ξαναδοκίμασαν από τότε. Τα σωματεία έκαναν αρκετές προόδους εδώ και μερικά χρόνια και σχεδόν όλες οι βιομηχανίες έχουν τις ενώσεις και τις αδελφότητες τους... Οι γυναίκες δεν γίνονται δεκτές ως μέλη των σωματείων.
                                                        (PERCY MARTIN, LA GRECE NOUVELLE,1913)

2η πηγή: Για την πρώτη απεργία των μεταλλωρύχων του Λαυρίου, έχουμε πολύ λίγες πληροφορίες. Γνωστό μονάχα είναι πως η απεργία του 1883 είναι η πρώτη, όχι όμως και η τελευταία που έγινε στα μεταλλεία του Λαυρίου. Η δεύτερη απεργία έγινε το μήνα Ιούλη του 1887. Πρέπει να το τονίσουμε πως οι μεταλλωρύχοι του Λαυρίου δεν ήταν καθόλου οργανωμένοι στα χρόνια εκείνα. Το ταξικό τους ένστικτο όμως τους έσπρωχνε στην απεργία, γιατί περνούσαν μια ζωή σκυλίσια. Δούλευαν 12-14 ώρες και παίρνανε μεροκάματο από 2 ίσαμε 3 δραχμές. Αν ρωτάτε το πού κοιμόντουσαν, θα φρίξετε διαβάζοντας τις εφημερίδες της τοτινής εποχής. Οι σκλάβοι της αρχαιότητας δε ζούσαν χειρότερα. Εξάλλου δεν περνούσε βδομάδα που να μη σκοτωθούν κι ένας δύο εργάτες από τα φουρνέλα...
(Γιάννη Κορδάτου, Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος, εκδ. Επικαιρότητα 1999)

3η πηγή: Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης ξεκίνησε από τη μικρή πολιτική Λέσχη που ίδρυσε ο Αβραάμ Μπεναρόγιας μαζί με λίγους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια της επανάστασης των Νεότουρκων, τον Ιούνιο του 1908. Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, το Μάιο και Ιούνιο του 1909, η μικρή σοσιαλιστική αυτή ομάδα αναδιοργανώθηκε και ονομάστηκε Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης, οργάνωση αποκλειστικά εβραϊκή. Ο Μπεναρόγιας και οι συνεργάτες του έλπιζαν να διευρύνουν την Φεντερασιόν επί ομοσπονδιακής βάσεως, έτσι ώστε να περιλάβει στους κόλπους της σοσιαλιστές όλων των εθνικοτήτων. Ωστόσο οι διαφορές ανάμεσα στις διάφορες εθνικές ομάδες και η έντονη εχθρότητα που επικρατούσε ανάμεσα στις σοσιαλιστικές οργανώσεις εμπόδισε μια τέτοια συνεργασία Παρ' όλα αυτά, τα πρώτα χρόνια η Φεντερασιόν ανέπτυξε αξιόλογη δραστηριότητα οργανώνοντας τους εργάτες της Μακεδονίας και συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην ανάπτυξη του ελληνικού σοσιαλιστικού και εργατικού κινήματος μετά τους βαλκανικούς πολέμους και την προσάρτηση της Μακεδονίας στην Ελλάδα..
(Γ.Β. Λεονταρίτη,.Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, εκδ. Εξάντας, 1978, σσ. 50-51).                               
                                                                                             Μονάδες 25
2. Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:
α.  Πώς προσδιορίζεται το περιεχόμενο του ¨Βενιζελισμού¨ στην οικονομία;
β.  Πώς υλοποιήθηκε πολιτικά;                       

1η πηγή: Ο βενιζελισμός αποδεικνύεται ο πιο συνεπής, διορατικός και πραγματιστικός φορέας της εθνικής ολοκλήρωσης. […] Αυτοκαθορίζεται και νομιμοποιείται με αναφορά στο Έθνος ως ενιαίο σύνολο, που αγκαλιάζει Παλαιά Ελλάδα, Νέες Χώρες και αλύτρωτους.
(Γιώργου Μαυρογορδάτου, «Μελέτες και Κείμενα για την περίοδο 1909-1940», σελ. 43-44, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 1982). 

2η πηγή: «Με την φυσικήν επάνοδον εις τα όρια εντός των οποίων ο ελληνισμός έδρασεν από της προϊστορικής εποχής, να δημιουργήσωμεν, λέγω, μίαν μεγάλην Ελλάδα ισχυράν και πλουσίαν, ικανήν να αναπτύξη εντός των ορίων της ζωτικήν βιομηχανίαν, ικανήν ως εκ των συμφερόντων τα οποία θα εξεπροσώπει, να συνάψη συμβάσεις μετ’ άλλων κρατών υπό τους αρίστους δυνατούς όρους».  (Αγόρευση του Βενιζέλου στη Bουλή τον Σεπτέμβριο του 1915). 
3η πηγή: Δεν οιστρηλατούσε* πλέον τους αστούς η μορφή του μαρμαρωμένου βασιλιά, τους εξεσήκωνεν η σκέψις ότι πρέπει η Ελλάς να παύση να είναι ψωροκώσταινα…
(Κρίση του Θ. Βαΐδη στο έργο του «Ελ. Βενιζέλος» για τους οικονομικούς στόχους της εθνικής εξόρμησης).
Θ. Διαμαντόπουλου, «Οι πολιτικές δυνάμεις της βενιζελικής περιόδου. Ο βενιζελισμός», τόμος 1ος, τεύχος α΄, σελ. 152, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 1985.
                                                                                            Μονάδες 25
---------------------
* οιστρηλατώ: μεταδίδω ενθουσιασμό


                                                            Καλή επιτυχία...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου