Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Ιστορία Προσανατολισμού, 9ο κριτήριο, Β΄κεφ.


                                                                                              Παπατσίρος Απόστολος
                                                                                                       Φιλόλογος
                                                        Ερωτήσεις 
ΟΜΑΔΑ Α΄:

Α1. Να αντιστοιχίσετε τα ονόματα των πολιτικών στα κόμματα που ανήκαν (τρία περισσεύουν):

α.  Κωνσταντίνος Κανάρης                       1. Νέον ή Νεωτεριστικό (Τρικουπικό) κόμμα
β.  Επαμεινώνδας Δηλιγιώργης                 2. Πεδινοί
γ.  Ιωάννης Κωλέττης                               3. Αγγλικό κόμμα
δ.  Κυριακούλης Μαυρομιχάλης              4. Εθνικόν κόμμα
ε.  Δημήτριος Βούλγαρης                         5. Εθνικόν κομιτάτον
στ.Αλέξανδρος Παπαναστασίου               6. Γαλλικό κόμμα
ζ.  Γεώργιος Θεοτόκης                             7. Σ.Ε.Κ.Ε
                                                                  8. Λαϊκόν κόμμα
                                                                  9. Ορεινοί 
                                                                10. Ρωσικό κόμμα 
                                                                                      Μονάδες 14
Α2. Να δώσετε συνοπτικά το περιεχόμενο των όρων:
α. ¨Ομάδα Ιαπώνων¨:
β. ¨Ορεινοί ¨:
                                                                                      Μονάδες 6

Α3..Να συμπληρώσετε τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις με τον όρο που λείπει:

α. Η ήττα της Ρωσίας στον …………  …………... αποδυνάμωσε το ρωσικό κόμμα.
β. Οι ……………. ήταν μια ετερόκλητη ομάδα εξεχόντων πολιτικών, λογίων και αξιωματικών.
γ. Με το σύνταγμα του 1864 ορίστηκε ως πολίτευμα η ……………… ………………. .
δ. Η ψήφος με σφαιρίδια καθιερώθηκε με το σύνταγμα του ……………..
ε. Ο Βούλγαρης επεδίωκε τη δημιουργία ενός σώματος «…………………….» στο στρατό.
                                                                                    Μονάδες 10

Α4. Βρείτε τις σωστές χρονολογίες για τα γεγονότα που ακολουθούν:

α. Διάλυση Ομάδας Ιαπώνων                             1. 15 Αυγούστου 1909
β. Ελληνοτουρκικός πόλεμος                             2. 1853-1856
γ. Πτώχευση                                                        3. 1908
δ. Διαδήλωση επαγγελματικών σωματείων        4. 1893
ε. Διάλυση Στρατιωτικού Συνδέσμου                 5. 1847
στ. Ο Όθων φεύγει από την Ελλάδα                   6. 1875
ζ. Πεθαίνει ο Κωλέττης                                      7.  14 Σεπτεμβρίου 1919
η. Κριμαϊκός πόλεμος                                        8.  1897
θ. Αρχή της δεδηλωμένης                                  9.  15 Μαρτίου 1910
ι. Κίνημα στο Γουδί                                          10. 12 Οκτωβρίου 1862
                                                                                          Μονάδες 10
Α5. Γιατί κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα;
                                                                                          Μονάδες 10

ΟΜΑΔΑ Β΄:

Β1. Ποιες ήταν οι βασικές πολιτικές διαφορές στο πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος του Τρικούπη από τους πολιτικούς του αντιπάλους; Η απάντησή σας να απορρέει από το σχολικό βιβλίο αλλά και την πηγή που ακολουθεί:
                                                        
…Για τον Τρικούπη, νεωτερισμός ήταν η διάκριση των εξουσιών και η ανάπτυξη της ιδιωτικής κοινωνίας μέχρι την αυτονόμησή της…Από τα δύο πολιτικά προγράμματα, του Τρικούπη ήταν περισσότερο εντοπισμένο κοινωνικά: εξυπηρέτηση του μεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου στην πορεία για την αστικοποίηση και τον εξευρωπαϊσμό των κοινωνικών σχέσεων… Χαρακτηριστικό του Τρικούπη ήταν το πάθος για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ των αντιπάλων του το πάθος για την αναρρίχηση στα δημόσια αξιώματα και για την κυριαρχία της πολιτικής εξουσίας πάνω στην οικονομική. Έτσι, ο Τρικούπης κατηγορήθηκε σαν «πλουτοκράτης», ενώ οι αντίπαλοι του σαν «αρχομανείς». Στην ολιγαρχία του πλούτου αντιτάχθηκε η ολιγαρχία της πολιτικής ζωής. Η πρώτη χειραγωγήθηκε από τους κεφαλαιούχους, ενώ η δεύτερη από το πνεύμα του μικροαστισμού και του λαϊκισμού… Οι μεταβολές της ελληνικής κοινωνίας μετά το 1860 ήταν μεγάλες και οριστικές: στο εξής το βασικό δίλημμα δεν ήταν πια αν η Ελλάδα θα πήγαινε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, αλλά αν θα ακολουθούσε το δρόμο της αναπτύξεως του κεφαλαίου ή την προοπτική του μικροαστισμού. Το κράτος, για τον Τρικούπη, ήταν ένα εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη, ενώ για το Δηλιγιάννη ήταν ένας αντικειμενικός στόχος. Ο Τρικούπης απέβλεπε στο να χρησιμοποιήσει το κράτος, ενώ ο Δηλιγιάννης στο να το κατακτήσει. Έτσι, ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομική και κοινωνική ζωή ήταν επιδίωξη παροδική για τον ένα, μονιμότερη για τον άλλο.
                                                                                           (Ι.Ε.Ε, τόμ. ΙΔ‘, σ. 22)
                                                                                      Μονάδες 25


Β2. Πως εξηγείται η αποχή του βενιζελικού κόμματος από τις εκλογές του 1915; Ποιο το αποτέλεσμα της ενίσχυσης του διπολισμού κατά την περίοδο αυτή; Η απάντησή σας να απορρέει από την ακόλουθη πηγή και τις ιστορικές σας γνώσεις.

   "Ευρισκόμεθα ενώπιον φανεράς εξαρθρώσεως του Πολιτεύματος, το οποίον από ημέρα εις ημέραν μεταβάλλεται εις αληθές ράκος, εγκαινιάζεται δε και παρ’ ημίν δι’ αλλεπαλλήλων διαλύσεων της Βουλής προς επιβολήν ωρισμένης πολιτικής κυβερνητικόν σύστημα, το οποίον δύναται να νοηθή μεν εν Μοναρχικώ Πολιτεύματι, οίον το Πρωσσικόν, όπου κυριαρχούν όργανον του Κράτους είναι ο Μονάρχης, όπερ όμως αποτελεί πρόρριζον αναίρεσιν του κοινοβουλευτικού ημών πολιτεύματος, το οποίον είναι Βασιλευομένη Δημοκρατία, εν τη οποία κυρίαρχον όργανον του Κράτους είναι αυτός ο Λαός «από του οποίου πηγάζουσι πάσαι αι εξουσίαι»... Η υπό τοιαύτας περιστάσεις προκήρυξις εκλογών είναι πράξις απεχθεστέρα πάσης άλλης, εξ όσων ποτέ διέπραξε το παλαιόν καθεστώς, το οποίον εφάνη ότι κατέλυσεν η Επανάστασις του 1909... Εις την πολιτικήν ταύτην κωμωδίαν, ήτις σκοπόν ακριβώς έχει να μην αφήση να εκδηλωθή η εθνική θέλησις, αλλά να μαγειρεύση ωρισμένον εκ των προτέρων αποτέλεσμα ... το κόμμα των Φιλελευθέρων καθήκον έχει να μη συμπράξη, όπως μη δώση ούτω την επίφασιν νομιμότητος εις ό,τι κατ’ ουσίαν αποτελεί αθέτησιν και του Συνταγματικού και του ηθικού νόμου…" 
                     (από λόγο του Ελευθέριου Βενιζέλου για τις δεύτερες εκλογές του 1915)
                                                                                     Μονάδες 25    

                                                     Καλή επιτυχία....                                                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου